Algemene voorwaarden Zorg van Oranje

 

Voor de Privacy wordt verwezen naar het privacy statement en privacy beleid, welke gepubliceerd zijn op www.zorgvanoranje.nl

Voor inlenende partijen (opdrachtgever) zonder getekende samenwerkings-, inleen-, raam- en/of mantelovereenkomst met Zorg van Oranje gelden onderstaande inkoopvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de ongecontracteerde inlenende partij zich van deze voorwaarden te vergewissen.

Zorg van Oranje levert 2 soorten dienstverlening

1.       Bemiddeling van zelfstandigen. Onder bemiddeling wordt verstaan het in opdracht van de inlenende partij zoeken van zelfstandig zorgverleners, welke middels een overeenkomst van opdracht tussen inlenende partij en zelfstandige, op zelfstandige wijze in opdracht zorg verleent aan cliënten van inlenende partij  

2.       Werving & Selectie van personeel in loondienst van opdrachtgever

Bemiddeling

Artikel 1 Werkzaamheden

1.       Opdrachtgever en Zorg van Oranje komen overeen dat Zorg van Oranje bemiddelt bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

2.       Zorg van Oranje verplicht zich tot het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

a.       Werving & selectie;

b.       Bemiddeling;

c.       Tariefonderhandeling tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer;

d.       Contractbeheer;

e.       Eerste aanspreekpunt voor praktische en voorkomende vragen voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

f.        In opdracht van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer uitvoering geven aan:

i.      Namens Opdrachtnemer: facturering van de door opdrachtnemer ingediende en geaccordeerde uren maal de overeengekomen vergoeding

ii.      Namens Opdrachtgever: netto uitbetaling van de vergoeding aan de opdrachtnemer na inhouding van de bij opting-in horende verplichte fiscale inhoudingen.

 

Artikel 2 Tarieven en betaling

1.       Opdrachtgever confirmeert zich aan de tarieven welke Zorg van oranje op verzoek danwel vrijwillig aan Opdrachtgever communiceert.

a.       De tarieven gelden per door opdrachtnemer gewerkt uur;

b.       Indien een ingeplande dienst door de opdrachtgever binnen 4 dagen voor aanvang van de dienst wordt afgezegd, wordt deze volledig in rekening gebracht.

c.       Indien het beroep van Opdrachtnemer vrijgesteld is van BTW zal Zorg van Oranje het tarief van Opdrachtnemer exclusief BTW doorbelasten aan opdrachtgever voor de omvang van het vrijgestelde deel;

d.       Op de administratieve fee van Zorg van Oranje is de wet op omzetbelasting van toepassing;

e.       De zelfstandige zal separaat geen factuur sturen voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht

2.       Opdrachtgever betaald de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum. Mocht er onverhoopt een reden zijn waarom de factuur vanuit de kant van de opdrachtgever niet wordt goedgekeurd / betaalt dan informeert opdrachtgever Zorg van oranje hier tijdig over zodat de 30 dagen termijn niet overschreden wordt.

 

Artikel 3 Overname

1.       Indien opdrachtgever de opdrachtnemer binnen een jaar na aanvang van de eerste uitgezette dienst of opdracht in dienst neemt dan vervalt bovenstaande en dan zal er een overname fee gefactureerd worden op basis van artikel 3, lid 2.

2.       De overname van een opdrachtnemer wordt kosteloos vanaf 1250 uur inzet, waarbij gerekend wordt vanaf ingangsdatum van deze overeenkomst. Heeft een opdrachtnemer van Zorg van Oranje minder dan 1250 uur gewerkt, dan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van 1250 uur minus het aantal door de opdrachtnemer gewerkte uren vermenigvuldigd met 25% van het laatst geldende tarief, te vermeerderen met 21% BTW.

 

Werving & Selectie

 

Artikel 4 Werving & Selectie

1.       In opdracht van opdrachtgever levert Zorg van Oranje een inspanningsverplichting voor het werven van loondienstmedewerkers voor opdrachtgever;

2.       Als geslaagde werving & selectie opdracht zien partijen een medewerker die zijn of haar proeftijd heeft doorstaan;

3.       In geval van een door Zorg van Oranje geslaagde werving & selectie geldt een vaste fee per ingevulde vacature, zie onderstaand;

 

Functie

Fee excl. 21% btw

Hbo verpleegkundige

 €5.500

Begeleider HBO

 €5.500

Verpleegkundige niv. 4

 €4.500

Verzorgende IG

 €4.500

Begeleider niv. 3/4

 €4.500

Helpende

 €3.000

 

4.       Opdrachtgever betaald 50% bij aanvang van het dienstverband en 50% na afloop van de proefperiode, indien opdrachtgever of zorgverlener de arbeidsovereenkomst niet beëindigen in de proefperiode. Indien binnen de proeftijd Opdrachtgever en/of kandidaat besluiten van de opzegmogelijkheid gebruik te maken dan zal Zorg van Oranje eenmaal een nieuwe kandidaat voorstellen;

5.       Er is tevens sprake van werving & selectie wanneer Opdrachtgever een op verzoek van Opdrachtgever doorZorg van Oranje voorgestelde kandidaat binnen 1 jaar na voorstelling in dienst neemt.

Artikel 5 Geheimhouding & exclusiviteit

1.       Partijen zullen volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te begrijpen dat bekendmaking daarvan aan derden schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij, werknemers van de wederpartij (medewerkers van Zorg van Oranje daaronder begrepen) en/of klanten van de wederpartij;

2.       Opdrachtgever erkent het kwetsbare verdienmodel van Zorg van Oranje wanneer door Zorg van Oranje voorgestelde danwel bemiddelde opdrachtnemer rechtstreeks of buiten Zorg van Oranje om aan opdrachtgever factureren of worden gefactureerd. Derhalve zal opdrachtgever binnen een jaar na de laatste bemiddeling de voorgestelde danwel bemiddelde opdrachtnemer niet rechtstreeks danwel via een andere bemiddelaar / bemiddelingsplatform inhuren. Wanneer Opdrachtgever hier wel voor kiest dan is Zorg van Oranje gerechtigd de door de opdrachtnemer in kwestie geleverde diensten alsnog na te factureren, ook wanneer de samenwerkingsovereenkomst is opgezegd.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid & leveringsvoorwaarden

1.       Opdrachtgever vrijwaart OranjeBemiddelt BV en OranjeVerloont BV, beide handelend onder eigen naam en onder de handelsnaam Zorg van Oranje, van alle aansprakelijkheid welke voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst van opdracht welke Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen zijn gekomen;

2.       Expliciet vrijwaart Opdrachtgever OranjeBemiddelt BV en OranjeVerloont BV, beide handelend onder eigen naam en onder de handelsnaam Zorg van Oranje, van alle aansprakelijkheid en schade als gevolg van de beoordeling van de arbeidsrelatie door een daartoe bevoegde of gemachtigde instantie/persoon (waaronder pensioenfonds, belastingdienst) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, direct of indirect voortvloeiende uit deze samenwerkingsovereenkomst alswel uit de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

3.       Zorg van Oranje bemiddelt opdrachtnemers op zorgvragen waar zij aantoonbaar bevoegd en bekwaam voor zijn. Daarnaast controleert Zorg van Oranje bij iedere opdrachtnemer op de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag en bijbehorende vakdiploma’s. De opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de opdracht zich te vergewissen dat dit ook werkelijk zo is.

4.       Zorg van Oranje, diens Onderaannemers, opdrachtnemer en/of loondienstmedewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de Opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Zorg van Oranje, diens Onderaannemers, opdrachtnemer en/of loondienstmedewerkers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan voor Zorg van Oranje niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is geen aansprakelijkheid. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Zorg van Oranje en/of loondienstmedewerkers een ander maximumbedrag overeenkomen. Opdrachtnemer die worden bemiddelt via Zorg van Oranje zijn zelf verzekerd en rechtstreeks verantwoordelijk voor toerekenbare en bewezen schade.

5.       De schade, zoals bedoeld onder 4, waarvoor Zorg van Oranje, diens Onderaannemers, opdrachtnemer en/of loondienstmedewerkers tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk zijn, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.

6.       Zorg van Oranje heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een maximum verzekerd bedrag van € 10.000 per aanspraak en € 20.000 per verzekeringsjaar.

7.        Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Zorg van Oranje en/of loondienstmedewerkers niet aansprakelijk.

8.        Opdrachtgever vrijwaart Zorg van Oranje, diens Onderaannemers, opdrachtnemer en/of loondienstmedewerkers voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

9.       Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen veertien dagen na het schadevoorval te melden.

Wij hebben met Zorg van Oranje en JijZorgt een fijne en goede samenwerking. Samen proberen we er elke dag weer het beste van te maken!

Cosis Flex

Sinds ik jullie heb leren kennen is mijn leven zoveel beter geworden. Ik ervaar veel minder druk en stress in mijn werk, omdat ik weet dat ik altijd op JijZorgt en Zorg van Oranje kan terugvallen.

Threa – planner zorginitiatief de Bosk

Mijn ervaring met jullie als planners is erg positief een fijne samenwerking en altijd meedenken naar oplossing.

Marianne - Begeleider